இசைத் தமிழ் நீ செய்த ...

 

இசைத் தமிழ் நீ செய்த ...


 Madhu Iyer  Devotional song

A humble tribute to the voice we can never forget.. the great T.R.Mahalingam sir . Joining me is dancer Malar Vizhi who has contributed beautifully to this masterpiece.


இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை நீ

இருக்கை யிலே எனக்கே பெ ரும் சோ தனை இறை வா ஆஆ ஆ

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை நீ

இருக்கை யிலே எனக்கே பெ ரும் சோ தனை

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை நீ

இருக்கை யிலே எனக்கே பெ ரும் சோ தனை

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை

வசை வருமே பா ண்டி நாட்டிட் னி லே இறை வா ஆஆ ஆ

வசை வருமே பா ண்டி நாட்டிட் னி லே குழலி மணவா ளனே உனது வீட்டிட் னி லே

வசை வருமே பா ண்டி நாட்டிட் னி லே குழலி மணவா ளனே உனது வீட்டிட் னி லே

உயிர் மயக்கம் நாத பா ட்டிட் னி லே

உயிர் மயக்கம் நாத பா ட்டிட் னி லே

வெ ற்றி ஒருவனுக்கோ

மதுரை தமிழனுக்கோ ஓ

வெ ற்றி ஒருவனுக்கோ

மதுரை தமிழனுக்கோ ஓ

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை

சிவ லிங்கம் சா ட்சிட் சொ ன்ன கதை யும் பொ ய்யோ

மாமன் திருச்சச் பை வழக்குரை த்த முறை யும் பொ ய்யோ

சிவ லிங்கம் சா ட்சிட் சொ ன்ன கதை யும் பொ ய்யோ

மாமன் திருச்சச் பை வழக்குரை த்த முறை யும் பொ ய்யோ

பிட்டுட் க்கு மண்சுமந்து பிரம்படி பட்டட் உன்னை

பிட்டுட் க்கு மண்சுமந்து பிரம்படி பட்டட் உன்னை

பே சும் தமிழ் அழை த்துத் ம் வா ராதிருப்பதெ ன்ன

பே சும் தமிழ் அழை த்துத் ம் வா ராதிருப்பதெ ன்ன

இசை தமிழ் நீ செ ய்த அரும் சா தனை
                                                            

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News