படிப்புகள் - விளக்கங்கள்-2

படிப்புகள் - விளக்கங்கள்
- நெல்லை கவிநேசன்

சில பட்டப்படிப்புகளும், பட்டயப் படிப்புகளும் அதற்கான விளக்கங்களும் கீழே தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளன. 

1. A.C.S.  – Associated Chartered Secretary 
2. B.A.  – Bachelor of Arts 
3. B.Sc.    – Bachelor of Science 
4. B.Com. – Bachelor of Commerce 
5. B.Ed    – Bachelor of Education 
6. B.Lib.Sc.   – Bachelor of Library Science 
7. B.Mus.  – Bachelor of Music
8. B.Arch  – Bachelor of Architecture 
9. B.E  – Bachelor of Engineering 
10. B.B.M.    – Bachelor of Bank Management  
11. B.C.A.  – Bachelor of Computer Applications 
12. B.B.A.    – Bachelor of Business Administration 
13. B.B.M.  – Bachelor of Business Management 
14. B.H.M.   – Bachelor of Hotel Management
15. B.F.A.  – Bachelor of Fine Arts
16. B.B.F.    – Bachelor of Business Finance  
17. B.Sc Tech.  – Bachelor of Science in Technology
18. B.C.J.    – Bachelor of Communication and Journalism 
19. B.M.C.J. – Bachelor of Mass Communication and Journalism 
20. B.P.Ed.   – Bachelor of Physical Education 
21. B.S.W.    – Bachelor of Social Work   
22. B.Lit.  – Bachelor of Literature 
23. B.G.L.  – Bachelor of General Laws 
24. B.L.    – Bachelor of Law 
25. B.L.I.Sc.  – Bachelor of Library and information Science 
26. B.B.S    – Bachelor of Business Studies 
27. B.Pharm.  –    Bachelor of Pharmacy 
28. B.V.Sc.    –    Bachelor of Veterinary Science
29. B.F.Sc.  –    Bachelor of Fishery Science 
30. B.Tech. –    Bachelor of Technology 
31. B.E.    –    Bachelor of Engineering 
32. C.A.  –    Chartered Accountant 
33. D.B.M.    –    Diploma in Business Management 
34. D.A.M.  –    Diploma in Administrative Management 
35. D.I.M.  –    Diploma in Industrial Management 
36. D.B.A.  –    Diploma in Bank Administration 
37. D.Jr.  –   Diploma in Journalism
38. D.Ad.Pr. –    Diploma in Advertising and Public Relations 
39. D.M.M.  –    Diploma in Marketing Management 
40. T.R.M.  –    Diploma in Tourism and Recreation Management 
41. D.L.W.  –    Diploma in Labour Welfare 
42. D.C.M.  –    Diploma in Capital Markets
43. D.S.C.  –    Diploma in Social Communication
44. D.T & D  –    Diploma in Training and Development 
45. D.Meth.  –    Diploma in Methodology 
46. D.L.L. & L.W. – Diploma in Labour Laws and Labour Welfare 
47. D.T.L.  –   Diploma in Taxation Laws 
48. D.P.Ed.  –    Diploma in Physical Education 
49. D.E.I.M. –   Diploma in Export Import Management 
50. D.H.R.D.  –   Diploma in Human Resource Development 
51. D.T.Q.M.  –   Diploma in Total Quality Management 
52. D.P.A.I.M. – Diploma in Portfolio Analysis and Investment Management 
53. D.C.M.  – Diploma in Capital Management 
54. D.M.M.  – Diploma in Marketing Management 
55. D.S.M.  – Diploma in Systems Management 
56. D.Ed.  – Diploma in Education. 
57. D.Mus.  – Diploma in Music 
58. D.A.  – Diploma in Anaesthesiology 
59. D.C.D.  – Diploma in Cherst Deseases 
60. D.C.H.  – Diploma in Child Health  
61. D.C.P.  – Diploma in Clinical Pathology 
62. D.G.M.  – Diploma in General Medicine 
63. D.H.E.  – Diploma in Health Education 
64. D.I.H.  – Diploma in Industrial Hygiene
65. D.L.O.  – Diploma in Laryngology and Otology 
66. D.M.R.  – Diploma in Medical Radiology 
67. D.M.R.T.  – Diploma in Medical and Social Psychology 
68. D.N.  – Diploma in Nutrition 
69. D. Ortho.  – Diploma in Orthopeadics
70. D.P.S.M.  – Diploma in Preventive and Social Medicine 
71. D.P.B.  – Diploma in Pathology and Bacteriology 
72. D.P.H.E.  – Diploma in Public Health Engineering 
73. D.P.H.  – Diploma in Public Health 
74. D.R.M.  – Diploma in Relation Medicine 
75. D.T.D.  – Diploma in Tuberculosis 
76. D.T.M.H.  – Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
77. D.V.  – Diploma in Verneral 
78. D.V.D.  – Diploma in Verneral Diseases 
79. F.C.P.S.  – Fellow of College of Physicians and Surgeons 
80. I.C.W.A. – Institute of Cost and Works Accountants 
81. L.L.M.  – Master of Legislative Laws 
82. M.A.  – Master of Arts 
83. M.Com.  – Master of Commerce 
84. M.Ed.  – Master of Education 
85. M.A.(S)  – Master of Arts (Social Work) 
86. M.Sc.  – Master of Science 
87. M.B.M.  – Master of Business Management 
88. M.M.S.  – Master of Management Studies 
89. M.M.E.M.  – Master of Marketing Economics and Management
90. M.P.M.  – Master of Personnel Management 
91. M.Stat.  – Master of Statistics 
92. M.C.A.  – Master of Computer Applications 
93. M.P.I.B.  – Master’s Programme in Internal Business 
94. M.I.M.  – Master’s Programme in Internal Marketing 
95. M.J.  – Master of Journalism 
96. M.L.Sc.  – Master of Library Science 
97. M.Mus.  – Master of Music 
98. M.B.F.  – Master of Business Finance 
99. M.F.C.  – Master of Finance and Control 
100. M.I.B.M.– Master of International Business Management 
101. M.L.Sc.  – Master of Library Science 
102. M.I.B.  – Master of International Business 
103. M.H.R.O.D.  – Master of Human Resource of Organisational 
104. M.S.W.  – Master of Social Work
105. M.C.C.J.A. – Master of Criminology and Criminal Justice Administration 
106. P.G.D.A.C. – Post Graduate Diploma in Advertising and Communication Management 
107. P.G.A.M.M. – Post Graduate Diploma in Advertising and Marketing Management 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News