6 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - பாடம் 2 - பகுதி 1 - விசையும் இயக்கமும்.

 6 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் 

- பாடம் 2 - 

பகுதி 1 - விசையும் இயக்கமும்.
6th Std Science - Lesson 2 - Part 1 - 

Force and Motion


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News