ஹிட்லரிடமிருந்தும் நாம் சிலது கற்றுக்கொள்ளலாம்! ( Leadership lessons from Hitler)

 ஹிட்லரிடமிருந்தும் நாம் சிலது கற்றுக்கொள்ளலாம்! 

( Leadership lessons from Hitler)

Madhu Bhaskaran is a well known HRD Trainer and Personal Coach in Kerala. He trained more than one lakh people and coached many CEOs and Celebrities. He authored 3 best sellers in Malayalam. His videos are watched by more than one million people all over the world.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News