பேச வேண்டிய இடத்தில பேசாம போனா என்ன ஆகும்?

 பேச வேண்டிய இடத்தில 

பேசாம போனா என்ன ஆகும்? 


பேச்சாற்றல் என்பது மனிதனின் பேராற்றல், மனித சிந்தனை அபாரமான ஆற்றல்கள் பொதிந்த அற்புதம்!

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News