திருக்குறள் 1330 குறள்கள் பொருளுடன்...(Thirukkural 1330 with meaning)

 

Thirukkural 1330 Kural 
 Tamil with meaning 

 திருக்குறள் 1330 குறள்கள் பொருளுடன்...


அறத்துப்பால் 


1. கடவுள் வாழ்த்து - 0:00:00

2. வான்சிறப்பு -  0:04:10     

3. நீத்தார் பெருமை - 0:08:01

4. அறன் வலியுறுத்தல் - 0:11:55

5. இல்வாழ்க்கை - 0:16:16

6. வாழ்க்கைத் துணைநலம் - 0:20:40

7. மக்கட்பேறு - 0:24:42

8. அன்புடைமை - 0:28:45

9. விருந்தோம்பல் - 0:32:51

10. இனியவைகூறல் - 0:36:53

11. செய்ந்நன்றி அறிதல் - 0:40:55

12. நடுவு நிலைமை - 0:45:22

13. அடக்கமுடைமை - 0:49:37

14. ஒழுக்கமுடைமை - 0:54:12

15. பிறனில் விழையாமை - 0:58:16

16. பொறையுடைமை - 1:02:36

17. அழுக்காறாமை - 1:06:36

18. வெஃகாமை - 1:10:38

19. புறங்கூறாமை - 1:14:44

20. பயனில சொல்லாமை - 1:19:01

21. தீவினையச்சம் - 1:22:50

22. ஒப்புரவறிதல் - 1:26:55

23. ஈகை - 1:31:34

24. புகழ் - 1:36:17

25. அருளுடைமை - 1:40:48

26. புலான்மறுத்தல் - 1:45:39

27. தவம் - 1:50:37

28. கூடாவொழுக்கம் - 1:55:14

29. கள்ளாமை - 1:59:54

30. வாய்மை - 2:04:27

31. வெகுளாமை - 2:08:45

32. இன்னாசெய்யாமை - 2:13:05

33. கொல்லாமை - 2:17:19

34. நிலையாமை - 2:21:42

35. துறவு - 2:26:13

36. மெய்யுணர்தல் - 2:30:38

37. அவாவறுத்தல் - 2:35:02

38. ஊழ் - 2:39:24


பொருட்பால் 


39. இறைமாட்சி - 2:43:55

40. கல்வி - 2:48:55

41. கல்லாமை - 2:53:31

42. கேள்வி - 2:57:58

43. அறிவுடைமை - 3:02:17

44. குற்றங்கடிதல் - 3:06:47

45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல் - 3:11:07 

46. சிற்றினஞ்சேராமை - 3:15:29

47. தெரிந்துசெயல்வகை - 3:19:53

48. வலியறிதல் - 3:24:09

49. காலமறிதல் - 3:28:32

50. இடனறிதல் - 3:32:51

51. தெரிந்துதெளிதல் - 3:37:17

52. தெரிந்துவினையாடல் - 3:42:01

53. சுற்றந்தழால் - 3:46:48

54. பொச்சாவாமை - 3:51:27

55. செங்கோன்மை - 3:56:11

56. கொடுங்கோன்மை - 4:00:42

57. வெருவந்தசெய்யாமை - 4:05:18

58. கண்ணோட்டம் - 4:09:55

59. ஒற்றாடல் - 4:14:08

60. ஊக்கமுடைமை - 4:18:37

61. மடியின்மை - 4:22:59

62. ஆள்வினையுடைமை - 4:27:09

63. இடுக்கணழியாமை - 4:31:24

64. அமைச்சு - 4:35:30

65. சொல்வன்மை - 4:39:50

66. வினைத்தூய்மை - 4:44:15

67. வினைத்திட்பம் - 4:48:26 

68. வினைசெயல்வகை - 4:52:30

69. தூது - 4:56:49

70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் - 5:01:24

71. குறிப்பறிதல் - 5:05:37 

72. அவையறிதல் - 5:09:53

73. அவையஞ்சாமை - 5:14:15

74. நாடு - 5:18:31

75. அரண் - 5:23:13

76. பொருள்செயல்வகை - 5:27:45

77. படைமாட்சி - 5:32:09

78. படைச்செருக்கு - 5:36:32

79. நட்பு - 5:41:11

80. நட்பாராய்தல் - 5:45:40

81. பழைமை - 5:50:04

82. தீ நட்பு - 5:54:27

83. கூடாநட்பு - 5:58:50 

84. பேதைமை - 6:03:14

85. புல்லறிவாண்மை - 6:07:43

86. இகல் - 6:12:09

87. பகைமாட்சி - 6:16:19

88. பகைத்திறந்தெரிதல் - 6:20:45

89. உட்பகை - 6:25:00

90. பெரியாரைப் பிழையாமை - 6:29:20

91. பெண்வழிச்சேறல் - 6:33:37

92. வரைவின்மகளிர் - 6:38:01

93. கள்ளுண்ணாமை - 6:42:29

94. சூது - 6:47:01

95. மருந்து - 6:51:34

96. குடிமை - 6:56:07

97. மானம் - 7:00:35

98. பெருமை - 7:04:47

99. சான்றாண்மை - 7:09:02

100. பண்புடைமை - 7:13:34

101. நன்றியில்செல்வம் - 7:17:51

102. நாணுடைமை - 7:22:33

103. குடிசெயல்வகை - 7:27:21

104. உழவு - 7:31:45

105. நல்குரவு - 7:36:18

106. இரவு - 7:40:37

107. இரவச்சம் - 7:45:04

108. கயமை - 7:49:20

காமத்துப்பால்


109. தகையணங்குறுத்தல் - 7:53:44

110. குறிப்பறிதல் - 7:57:57

111. புணர்ச்சிமகிழ்தல் - 8:02:16

112. நலம்புனைந்துரைத்தல் - 8:06:37

113. காதற்சிறப்புரைத்தல் - 8:10:57

114. நாணுத்துறவுரைத்தல் - 8:15:17

115. அலரறிவுறுத்தல் - 8:19:34

116. பிரிவாற்றாமை - 8:24:08

117. படர்மெலிந்திரங்கல் - 8:28:38

118. கண்விதுப்பழிதல் -8:33:13

119. பசப்புறுபருவரல் - 8:37:56

120. தனிப்படர்மிகுதி - 8:42:30

121. நினைந்தவர்புலம்பல் - 8:46:52

122. கனவுநிலையுரைத்தல் - 8:51:19

123. பொழுதுகண்டிரங்கல் - 8:55:35

124. உறுப்புநலனழிதல் - 8:59:52

125. நெஞ்சொடுகிளத்தல் - 9:04:17

126. நிறையழிதல் -9:08:46

127. அவர்வயின்விதும்பல் - 9:13:06

128. குறிப்பறிவுறுத்தல் - 9:17:40

129. புணர்ச்சிவிதும்பல் - 9:21:58

130. நெஞ்சொடுபுலத்தல் - 9:26:14

131. புலவி - 9:30:31

132. புலவி நுணுக்கம் - 9:34:46

133. ஊடலுவகை - 9:39:18.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News