தரம் இல்லாத மனிதர்

 

தரம் இல்லாத மனிதர்களின்

 6 குணாதிசயங்கள்


Madhu Bhaskaran is a well known HRD Trainer and Personal Coach in Kerala. 

He trained more than one lakh people and coached many CEOs and Celebrities. He authored 3 best sellers in Malayalam.

 His videos are watched by more than one million people all over the world.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News