7 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - பாடம் 1 - பகுதி 2 –அளவீட்டியல்

 

7 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - பாடம் 1 - பகுதி 2 –அளவீட்டியல்

7th Std – Science – Lesson 1 – Part 2 - Measurements


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News