சிறு செயல்கள் -- பெரும் மாற்றங்கள்

 

சிறு செயல்கள் 

வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும்

 பெரும் மாற்றங்கள் 

சிறு செயல்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும் பெரும் மாற்றங்கள் குறித்து ஒரு ஜென் தத்துவக் கதையும் சிறு செயல்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தும் பெரும் மாற்றங்கள் குறித்து ஒரு ஜென் தத்துவக் கதையும் ,"THE POWER OF SMALL" (த பவர் ஆப் ஸ்மால் )"புத்தகத்திலிருந்து சில சிந்தனைகளும்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News