தேர்வு எழுதும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு.... இயற்பியல் பாடம்-1

 

தேர்வு எழுதும் 
பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு.... இயற்பியல் பாடம்

இப்பாடத் தொகுப்பில் அலகு மூன்று பகுதியில் உள்ள "காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்" என்ற தலைப்பினைப் பற்றி ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News