பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம்-முகவை முரசு S.A.சீனி முகம்மது.

 பிஸ்மில்லா 

ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம்

-முகவை முரசு S.A.சீனி முகம்மது-.


மதுரை கோரிப்பாளையம் ...

ஹஜ்ரத் காஜா சையத் சுல்தான் அலாவுதீன் 

அவுலியாக்கள் அவர்களின் உரூஸ் என்னும் சந்தனக்கூடு

 மதநல்லிணக்க வைபவ விழாவில் 

நடைபெற்ற முகவையின் தீன் முரசு ஜனாப் S.A.சீனி முகம்மது 

அவர்களின் இஸ்லாமிய இன்னிசை நிகழ்ச்சி.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News