காலை 7 மணிக்குள் ...

 காலை 7 மணிக்குள்

 செய்ய வேண்டிய

 7 விஷயங்கள் .


 Morning Habits


Do this 7 Habits before 7 AM


1) Stay away from your smartphone and gadgets

2)  Drink water

3) Workout 20 Minutes

4) clean something

5) Take shower before you eat 

6) Read something

7) Plan that day


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News