பிளஸ்1- மாணவ மாணவிகளுக்கான இயற்பியல்(Physics) பாடம்-Adiabatic process

 பிளஸ்1- மாணவ மாணவிகளுக்கான இயற்பியல்(Physics) பாடம்


வெப்பப் பரிமாற்றம் இல்லா நிகழ்வு பற்றி விரிவான விளக்கம்

Physics Video Lesson

 - VOL- 02

 Unit- 08

 Work done in Adiabatic process

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News