தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வணிகம்

 
தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வணிகம் 

Business Administration 

in 

Tamil Literature 

ருமையான விளக்கம்... Evidence based Lecture.... பலருக்கு இளவயதினருக்கு தெரியாத தகவல்கள்…. Longer one look back, farther he or she can go forward….என்ற  தத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தியது உங்கள் அறிவுப்பூரவமான தகவல்!!!


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News