"தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் ..." --'சொல்லின் செல்வர் ' குமரி அனந்தன்.

 "தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் ..."
--'சொல்லின் செல்வர் '

குமரி அனந்தன். 

நமது இனிய தமிழின் சிறப்புகளை இலக்கியங்களிலிருந்து அற்புதமான முறையில் எடுத்துக் காட்டுகிறார் சொல்லின் செல்வர் குமரி அனந்தன் அவர்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News