தேர்வு எழுதும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு.... உயிர் தாவரவியல் பாடம்-1

 தேர்வு எழுதும் 

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு....  உயிர் தாவரவியல் பாடம்-1

இப்பாடத் தொகுப்பில் அலகு ஏழு பகுதியில் உள்ள "சூழல்மண்டலம்" என்ற தலைப்பினைப் பற்றி ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News